Ostalo

Predmeti sjećanja. Zbirka Suveniri, suvremena interpretacija tradicijske kulture
Katalog zbirke

Predmeti sjećanja. Zbirka Suveniri, suvremena interpretacija tradicijske kulture


Sadržajnu okosnicu ove publikacije čini stručna obrada i analiza istoimene muzejske zbirke. Otvara se osvrtom na karakteristike i višeslojnost značaja muzejskih zbirki kao predmeta baštine. Pogled se potom usmjerava na proces stvaranja muzejskih zbirki Etnografskog muzeja Istre općenito te zbirke Suveniri posebno. Što je suvenir te koje mogu biti neke od njegovih uloga i funkcija u životnim i društvenim procesima neka su od pitanja na koja se traži odgovor. Obrađuje se tema nastanaka istarskog suvenira i njegove kategorizacije, odnosno koja su svojstva poželjna da suvenir kao predmet u lokalnom kontekstu bude prihvaćen i doživljen kao višeznačajan materijalni svjedok prostora, vremena, kulture kao načina života ljudi u širem smislu. Središnji dio publikacije čine sadržajna obrada, primjena različitih pogleda i pristupa u analizi zbirke Suveniri.  Zaključne riječi služe za stvaranje smjernica daljnjih istraživanja teme suvenira i za razvoj same zbirke.

Autor: Mario Buletić, viši kustos
Prijevod na talijanski: Vanesa Begić i Carla Rotta
Lektura: Jasna Perković
Grafičko oblikovanje: Tihana Nalić